Κ. Νίδερ, Η εκστρατεία της Ουκρανίας (1919)

Η συμμετοχή της Ελλάδος εις την εκστρατείαν της Μεσημβρινής Ρωσίας δεν ήτο επιχείρησις άστοχος ουδέ άκαρπος, ως ηθέλησάν τινες να παραστήσωσιν, εξογκούντες τον αριθμόν των απωλειών μας και υπερβάλλοντες τας θυσίας μας.
Τετρακόσιοι μόλις (398) είνε οι νεκροί μας οι πεσόντες εκεί.

Top